TAL 2020 Championship Location

  • Las Vegas, Nevada (33%, 3 Votes)
  • Atlantic City, New Jersey (22%, 2 Votes)
  • Toledo, Ohio (22%, 2 Votes)
  • Austin, Texas (11%, 1 Votes)
  • Monterrey, Mexico (11%, 1 Votes)
  • Kearney, Nebraska (0%, 0 Votes)
  • Pensacola, Florida (0%, 0 Votes)
  • San Jose, California (0%, 0 Votes)

Total Voters: 7

Loading ... Loading ...